(Tiếng Việt) Đã có hướng dẫn của Bộ LĐTBXH về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。