(Tiếng Việt) Đã có hướng dẫn của Bộ LĐTBXH về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)

죄송합니다.이 항목은에서 만 존재합니다 베트남어.