Sắp tới, người lao động là công dân nước ngoài sẽ phải đóng BHXH bắt buộc

Nghị định 143/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/12/2018 quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc cho NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo đó,

– Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo HĐLĐ không xác định thời hạn, có thời hạn từ đủ 01 năm trở lên phải tham gia BHXH bắt buộc.
– Các chế độ BHXH bắt buộc mà NLĐ phải tham gia gồm: chế độ ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); hưu trí và tử tuất.
– Về mức đóng:

* Đối với NLĐ, từ ngày 01/01/2022, hàng tháng đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
* Đối với NSDLĐ, hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của NLĐ như sau:
+ 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;
+ 0,5% vào quỹ bảo hiểm TNLĐ – BNN;
+ 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01/01/2022.